Komisja bezpieczeństwa
Strona główna / Komisja bezpieczeństwa

Posiedzenie dnia 19.06.2012r.

Komisja zaopiniowała uchwałę budżetową oraz zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011. Zaopiniowała również zasady wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.

Posiedzenie dnia 31.05.2012r.

Na posiedzeniu Komisji zapoznano się ze stanem dróg w Knurowie. Na pytanie radnych odpowiadali zaproszeni goście – Pan Jan Osman – Dyrektor ZDP w Gliwicach oraz Pani Barbara Zwierzyńska – z-ca Prezydenta Miasta Knurów oraz Pani Anna Lewandowska – Naczelnik Wydziału GKRiOŚ.

Posiedzenie dnia 17.04.2012r.

Posiedzenie Komisji było poświęcone sprawom formalnym. Zapoznano się z projektami uchwał i zaopiniowano pozytywnie program opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów.

Posiedzenie dnia 05.03.2012r.

Posiedzenie Komisji było poświęcone sprawom bezpieczeństwa w placówkach oświatowych na terenie naszego miasta. Na spotkaniu tym byli obecni dyrektorzy placówek oświatowych oraz komendanci Policji Pan Maciej Kawa i Straży Miejskiej Pan Adrzej Daroń. W trakcie spotkania podzielono się wiedzą na temat zagrożeń oraz wymieniono się doświadczeniami z pracy dydaktycznej. Poproszono o zwiększenie patroli pieszych i samochodowych na terenach przyległych do szkół.

Posiedzenie dnia 14.02.2012r.

Na posiedzeniu zapoznano się z projektami dotyczącymi maksymalnego wynagradzania dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka. Zapoznano się z planami nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziecięcymi.

Posiedzenie dnia 20.12.2011r.

Na posiedzeniu Komisji zapoznano się z raportem pracy Straży Miejskiej w Knurowie. Sprawozdanie z pracy zostało przestawione prze Pana Komendanta Adama Daroń. Zapoznano się również ze stanem bezpieczeństwa na drogach oraz zapoznano się ze statystykami wykroczeń drogowych.

Posiedzenie dnia 06.12.2011r.

Posiedzenie było poświęcone zapoznaniem się z projektem Uchwały budżetowej na rok 2012. Zaakceptowano plan pracy komisji na 2012 rok.

Posiedzenie dnia 15.11.2011r.

Posiedzenie było poświęcone sprawom podatkowym – Zaopiniowano pozytywnie propozycję nowych stawek podatkowych od nieruchomości oraz zasad zwolnień od tego podatku. Procedowano również nad podatkiem od środków transportu. Komisja zwróciła się z prośbą do Pana Prezydenta o przygotowanie projektu organizacji ruchu na terenie Miasta Knurów celem udrożnienia i rozładowania nadmiernego ruchu pojazdów przy dojazdach i9 zjazdach z A1 i A4.

Posiedzenie dnia 06.09.2011r.

Posiedzenie było poświęcone sprawom budżetu na rok 2012. Pomimo zaproszenia na posiedzenie Komisji Pani Małgorzata Cisek-Topel i Pan Komendant Straży Miejskiej Pan Andrzej Daroń nie przybyli na posiedzenie Komisji. Zostały opracowane wnioski budżetowe na rok 2012.

Posiedzenie dnia 01.09.2011r.

Posiedzenie było poświęcone sprawom budżetu na 2012 rok. Pomimo zaproszenia Pana Skarbnika Krzysztofa Grzelak na spotkanie Skarbnik nie przybył. Komisja wystosowała wniosek budżetowy na ręce Pana Przewodniczącego Jana Trzęsiok o przyznanie środków na zakup ciężkiego wozu bojowego i na zakup sprzętu ratownictwa medycznego oraz technicznego dla OSP Knurów.

Pliki do pobrania:

  1. Załącznik (absencja Pana Skarbnika Krzysztofa Grzelaka)

wykonanie: kotonski.pl
Menu